01
Юни`20
Прием
учебна 2020/2021 год.
   

През учебната 2020/2021 г. ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас ще предложи на вниманието на кандидат – гимназистите и техните родители общо седем паралеки за прием в VIII-и клас, след завършено основно образование. Това са:Специалности
    Организация на обслужването в хотелиерството
    Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение
    Кетъринг
    Производство на кулинарни изделия и напитки
    Организация на туризма и свободното време
    Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
    Хлебар-сладкар

      Обучението във всяка паралелка е 5 години, след завършено основно образование.
      Балът за класиране за всички обявени паралелки се образува като сбор от удвoения резултат от националното външно оценяванепо по БЕЛ, удвоения резултат от националното външно оценяване по математика и оценките по два балообразуващи предмети от свидетелството за завършено основно образование – «География и икономика» и «Чужд език», превърнати в точки по определена скала.
      Учениците, завършили Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап и по желание могат да продължат обучението си във втори гимназиален етап ( XI и XII клас). След успешно положени държавни зрелостни изпити те получават „диплома за средно образование“, която им дава право да продължат обучението си в университет.
      След завършен XII клас и успешно положен държавен зрелостен изпит по теория и практика на специалността, учениците придобиват «свидетелство за професионална квалификация» по съответната степен на професионална квалификация.
     Училището разполага с добра материална база за провеждането на учебната практика, а за учениците от дванадесети клас е осигурено провеждането на практика в реална работна среда.
      ПГТ работи по проекти, които дават допълнителни възможности на учениците да развиват уменията си и да се запознаят с изискванията на пазара на труда.


Училищни учебни планове

VIII клас              IX клас               X клас               XI клас               XII клас              

15
Сеп`16
Валидиране
на професионални знания, умения и компетентности
    

Какво е валидиране?

         Валидирането е процес, при който лица, които притежават знания и умения по дадена професия или част от нея, но нямат документ, който да докаже това, могат да получат такъв документ чрез валидиране.


Какви са възможните ползи за лицата?

    Запазвате работата си и вече притежавате нужния документ.
    Започвате работа или Ви преназначават, защото притежавате документа, който показва, че имате знания и умения по дадената професия.


Необходими условия, за да се включите в процедура по валидиране
    Възраст над 16 г. и завършено основно образование. Анкета за участници във валидиране
1 2 3

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата