ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ“ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)
ПРОФЕСИЯ: ГОТВАЧ


    ПЪЛЕН ЦИКЪЛ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ СТРАНА НА УЧЕНИЦИТЕ.
       По време на първата фаза (9-ти клас), учениците се фокусират върху общото образование.
При втората фаза (10-ти – 12-ти клас) се обръща внимание на стажове във фирмите.
В разработване на учебни планове и програми за професионално образование и обучение по професия Готвач участваха преподаватели по предмети от специалността. През първата година (9-ти клас) учениците имат само общообразователни предмети и теоретични професионални предмети.
През последните три години (от 10-ти до 12-ти клас) учениците работят все по-интензивно в дадена фирма под наблюдението на наставници и не се обучават толкова интензивно в самото професионално училище.
В края на образователния си курс учениците полагат държавни изпити в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Закона за професионалното образование и обучение.
Съществуващите учебни планове са отдалечени от нуждите на бизнеса и изостават от модерните професионални стандарти. Първата специфична цел на проекта е да се въведе алтернативен модел, базиран на швейцарската практика, където учебните планове се разработват въз основа на непосредствен професионален опит във фирмите. Компонентите на учебните планове/програми, свързани с общообразователни предмети, се базират на настоящите учебни планове и програми с променено разпределение на часовете, така че последните две години от обучението да се заемат предимно от практическо обучение. Учебни и образователни материали. Разработено е учебно помагало по предмета "Технология на кулинарната продукция" с конкретни материали по учебната програма по теория и с много нагледни материали и илюстрации с цел прилагането им по време на реализацията на проекта и по-високи образователни резултати.

Прочети
      Прием
      проект ДОМИНО