УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
       В изпълнение на краткосрочна мярка по т. 4 от Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции, предоставяме информация за доставчици на социални услуги за деца на територията на община Бургас, които имат ресурси и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители.

СОЦИАЛНИ ЗВЕНА
---------------------------------------------------------------------


    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
       Ние, учителите от Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров”, работим отдадено в полза на Вашите деца, с ясното съзнание, че те са бъдещето на държавата и родината.
       Огромните ни усилия са насочени в посока на даване на фундаментални знания, във възпитаването на добродетели, придобиване на професионални знания и умения в сигурна и благоприятна за тяхното развитие среда.
       От изключително значение за успешната ни работа е Вашата съпричастност и разбиране за голямата отговорност на българския учител.
       Благодарим ВИ за това, че имаме осъзната обща цел! Благодарим ВИ за това, че сте до нас!

Прочети
      Закон за училищното и предучилищното образование /в сила от 01.08.2016г./
      Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата