15
Сеп`18
        Родителски срещи за II срок - 2017/2018 учебна година

        За VIII, X, XII клас на 21.02.2018г. от 18.30ч.
        За IX и XI клас на 22.02.2018г. от 18.30ч.

15
Сеп`18

СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми родители,

        Община Бургас възнамерява да изгради Родителски съвет - Консултативен орган към Кмета на общината по въпросите на образованието. ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас също трябва да излъчи свои представители в този орган. Всяко училище може да излъчи от един до трима представители от родителите, в зависимост от заявеното желание.

        Участници могат да бъдат както представители на Обществения съвет или Училищното настоятелство, така и други родители, които желаят да се включат в работата на Съвета, тези родители, трябва да заявят своето желание да са част от общинския Родителски съвет пред директора на ПГТ. Информацията за желаещите да участват родители, следва да съдържа: трите имена, телефон за връзка, електронен адрес. Информацията за всеки от Вас трябва да бъде подадена чрез класния ръководител на Вашия ученик до 12. 02. 2018 г. (понеделник).

        Родителският съвет ще има две секции – Секция „Предучилищно образование“ и секция „Училищно образование“.

           Родителският съвет ще разглежда въпроси, свързани с:
             - Редът и условията за прием на деца и ученици в детските градини и училищата;
        - Въпросите за сигурността и контролът на достъпа, изграждане на видеонаблюдение, пропускателен режим;
        - Храненето в детските градини и ученическите столове и други въпроси, предложени от родителите.

           Ще бъдат изградени групи, които, съвместно с представители на общинската администрация, ще осъществяват родителски контрол в детските градини и училищата.

           Първото заседание на Родителския съвет по секции се планира да бъде в периода 14 – 16 февруари, като за организацията ще бъде съобщено своевременно.

        гр. Бургас                                                                                                           Директор: (п)        
        06. 02. 2018 г.

            Уважаеми родители,

      Ние, учителите от Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров”, работим отдадено в полза на Вашите деца, с ясното съзнание, че те са бъдещето на държавата и родината.
        Огромните ни усилия са насочени в посока на даване на фундаментални знания, във възпитаването на добродетели, придобиване на професионални знания и умения в сигурна и благоприятна за тяхното развитие среда.
        От изключително значение за успешната ни работа е Вашата съпричастност и разбиране за голямата отговорност на българския учител.
        Благодарим ВИ за това, че имаме осъзната обща цел! Благодарим ВИ за това, че сте до нас!


Полезна информация за Вас родители

    В изпълнение на краткосрочна мярка по т. 4 от Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции, предоставяме информация за доставчици на социални услуги за деца на територията на община Бургас, които имат ресурси и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители.

Социални звена - Връзка с официалния сайт на Община Бургас
1 2 3

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: toh_bs@abv.bg