проект BG05M2ОP001-2.012-0001
Образование за утрешния ден
Клуб „Дигитален свят“

         През учебната 2019/2020 г. в ПГТ „Проф. д – р Асен Златаров“ стартира дейност по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Дейност 6. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
          След проучване на желанието и нуждите на учениците от училището беше сформиран един клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения за основно ниво с ученици от IX д клас и ръководител на клуба г-жа Неделина Гайдарова – ръководител компютърно обслужване към гимназията. Основната цел за работа на клуба е да повиши уменията на учениците за работа с различна по вид информация и данни, чрез използване на ресурсите на световната мрежа, като в същото време се надграждат и разширяват практическите знания и умения на учениците за търсене, класифициране и обработване на информация. Част от работните теми на клуба включват още и как да се защити психическото и физическото здраве на участниците по време на работата в дигитална среда.
          Общата продължителност на учебните занятия е определена по проекта на 70 учебни часа, като учебните занятия се провеждат в удобно за учениците време, което е съобразено с тяхната натовареност.
          Часовете по проекта предстои да приключат в края на месец май. Всички ученици, които успешно са приключили обучението си ще получат сертификати.Договор 2016-1-BG01-KA102-023190
Образователна мобилност

         Проектът се финансира по програма “Еразъм+” на ЕС и следва нейните цели за подобряване на качеството на професионалното образование и обучение в Европа, като дава възможност на учащи и служители в професионални училища да провеждат стажове в чужбина. Двегодишният проект включва провеждане на образователни мобилности на ученици и учители в партньорско училище в гр.Алмерия, Испания.


проект BG05M2OP001-2.006-0001
Ученически практики - Фаза 1

         Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:
• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
Конкретните цели на проекта са:
1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

23
Dec
Проект: Твоят час
изпълнение 2016/2017 год.
    

BG05M20P001-2.004
Твоят час - Фаза1

        "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности."
Дуално образование за модерните изисквания и нуждите на обществото

„Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”


       Проектът се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и се реализира съвместно с Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката в периода 2015-2019 г.


За учебната 2016/2017г. в ПГТ осъществи прием след завършен VIII клас на 26 ученици, обучаващи се в направление Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач, по Дуална система на обучение.
Ученикът, обучаван по програмата :
   получава стипендия в IX и X клас;
   провежда летен стаж в известни ресторанти в гр.Бургас;
   работи, учи и получава трудова възнаграждение в XI и XII клас.
1 2 3

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата