Проект: Твоят час

BG05M20P001-2.004
Твоят час – Фаза 1

“Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.”