Проекти

Меморандум за партньорство

МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪЗДАВАНЕ НА КОНСОРЦИУМ МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА, УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – БУРГАС, ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ-ВАРНА, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС“, БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА  

Споразумение за сътрудничество

Споразумение за сътрудничество Programa practico- social. “Nosotros hablamos espanol.” Sra. Fotinka Vargova! Director de PGT “Prof. Dr. Assen Zlatarov” y Antonio Perez, gerente de “Estreya”Centro cultural biilgaro-espanol Социално-Практическа програма. “Говорим на испански език”. Г-жа Фотинка Въргова! Директор на ПГТ “Проф-др. Асен Златаров’” и Антонио Перез управител на “Estreya” Българо испански културен център

проект

За реализацията на Европейския План за Развитие на гимназията, във връзка с  проекта “Доброто професионално образование ражда успешните професионалисти в живота!“-  се избраха 3 квалификационни курса, така че да удовлетворят нуждите на учителите и училището от знания, умения и компетенции,    относно необходимостта от    модернизация    и интернационализация на обучението, компетентности в ПОО и умения за управление. Представяне на курсовете: „Информационни и …

проект Пълен текст »

Проект „Ученически практики – 2“

проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ Бенефициент – Министерство на образованието и науката :          Проектът е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Основна цел: Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване …

Проект „Ученически практики – 2“ Пълен текст »

Проект „Равен достъп до училищно образование“ обхваща периода 2021 год.

проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Бенефициент – Министерство на образованието и науката :          ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия …

Проект „Равен достъп до училищно образование“ обхваща периода 2021 год. Пълен текст »

Проект „Образование за утрешния ден“

проект BG05M2ОP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден Клуб „Дигитален свят“            През учебната 2019/2020 г. в ПГТ „Проф. д – р Асен Златаров“ стартира дейност по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Дейност 6. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана …

Проект „Образование за утрешния ден“ Пълен текст »

Проект „Ученически практики“

проект BG05M2OP001-2.006-0001 Ученически практики – Фаза 1            Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите …

Проект „Ученически практики“ Пълен текст »

Проект: Дуално образование

Дуално образование за модерните изисквания и нуждите на обществото „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”          Проектът се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и се реализира съвместно с Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на …

Проект: Дуално образование Пълен текст »