Форми на обучение

чл. 24. (1) В ПГТ „Проф. д-р Асен Залатаров“ гр. Бургас се осъществява обучение в дневна, индивидуална, комбинирана и самостоятелна форма на обучение. 

(2) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.
(3) Ученикът, който се обучава в дневна и самостоятелна форма може да променя формата на обучението си преди началото на учебната година.
(4) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава: 1. от дневна в индивидуална, комбинирана или самостоятелна форма на обучение; 2. от индивидуална по чл. 36, ал. 2, т. 1 и 3 на наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организиране на дейностите в училищното образование към дневна или комбинирана форма на обучение.
(5) За записване в самостоятелна или комбинирана форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО.
(6) Въз основа на заявлението за промяна на формата на обучение по ал. 5, директорът издава заповед.
 (7) Извън случаите по ал. 4 промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното управление на образованието по подадено заявление от родителя/настойника с изложени мотиви или по искане на директора.
Чл. 25 (съгл. Чл.107 от ЗПУО) (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и при спазване изискванията на този правилник. (2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 1. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 2. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години; 3. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО;
(3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката. Чл. 26 (съгл. Чл.108 от ЗПУО) (1) Обучението в дневна форма се организира в паралелки, обучението.
(2) Обучението в комбинирана форма се провежда за съответния ученик в рамките на паралелката, като се провежда индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училишния или индивидуалния учебен план.
(2) Обучението в индивидуална и самостоятелна форма се организира за отделен ученик.
(3) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.
Формите на обучение са приети на ПС с Протокол №6/ 30.06.2023 год. и утвърдени със Заповед № РД-08-559/17.08.2023 год.на директора на училището.