Проект “EOS, Empathic and open school” № 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032791 по програма Еразъм +

Координаторите на проекта – Академията на гр. Амиен, Република Франция съвместно с гимназия „Феликс Фор“  в гр. Бове дадоха началото на тригодишния проект, в който РУО – Бургас ще си партнира с Образователното управление  на гр. Албасете, Кралство Испания, Областното управление на образованието  в гр. Коня, Република Турция, две гимназии от гр. Брюж, Белгия и неправителствена образователна организация за превенция на отпадането от училище гр. Палермо, Република Италия.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Проектът EOS е продължение на проект „Предотвратяване на неграмотността чрез иновативни инструменти и сътрудничество със семейства“ – дейност KA201 по програма ERASMUS + . Той бе осъществен в периода 2017 – 2020 година и за него институциите GIP Forinval и DSDEN de l'Oise получиха знака „Добра практика“ .

Образователните практики, прилагани за предотвратяване на неграмотността, ни накараха да разсъждаваме, в съответствие с приоритетите на Европейския съюз, върху въпроса за добър училищен климат, който е от съществено значение за предприемане на адекватни мерки, с цел предотвратяване отпадането от училище.

Тази тема, подкрепяна от Европейския съюз (Стратегия „Европа 2020“), обаче беше подкопана от пандемията COVID 19 и последователните затваряния, довели до увеличаване на процента на отпадане на ученици, особено сред най-уязвимите. В допълнение, физическото дистанциране, намалените социални взаимодействия доведоха до повишен стрес и тревожност сред учениците и техните семейства, а в някои случаи се стигна до пълна демотивация.

Научните изследвания и публикации доказват, че за учениците, които отпадат е характерен контактът с училищен опит, съставен от трудности при осмислянето на ученето, от слабо чувство за принадлежност към тяхното училище и в много отношения от липса на самочувствие, подкопано от училищната система. От години се предприемат много действия за задържане и връщане на проблемните ученици, но докладите показват, че превенцията е по-ефективна и икономически по-изгодна.

Тогав, как да постъпим, за да предотвратим отпадането на учениците? Как да създадем спокоен климат, да накараме учениците да си сътрудничат? Как да действаме срещу отсъствията, постепенното откъсване, което води до отпадане? Какви действия могат да се предприемат, така че те и техните семейства да се чувстват уважавани, сигурни в добронамерена среда? Как да се обединят партньорите, общността и асоциативния сектор, за да се преодолеят трудностите, които среща ученика, така че той да стане просветен и автономен гражданин?

Екипите на EOS от шестте европейски държави смятат, че решенията, които трябва да бъдат предоставени са не само материални, а и емоционално свързани с човешките взаимоотношения. Безспорно, да се почувстваш добре в училището си, тоест да го превърнеш в място за общуване с другите, да се определиш като част от училищната общност, от класа, засилва самочувствието. Да превърнеш учебните часове във възможност за доказване на лична ефективност, да създадеш добри взаимоотношения със съученици и учители… Всички тези аспекти се допълват и създават атмосфера на емпатия, условия за когнитивно и емоционално развитие.

Следователно, в рамките на проекта EOS, съвместно с нашите партньори ще се стремим към създаване на условия за възпитание на емпатия, което дава приоритет на сътрудничеството, а не на конкуренцията. За целта е планирано да се разгърне програма за съпричастност и съвместно обучение в 22 училища в 6 държави, да се

систематизира принципът на съвместното обучение, включвайки семействата и общността.

В крайна сметка, това е промяна на парадигмата, която искаме: да имаме усещане за другия като основа на споделена образователна етика, фундаментална социална спойка за колективното изграждане на обществото.

Защо EOS като акроним? Отвъд лесно разпознаваемото име, EOS на гръцки означава „зората, раждането на деня“. Искаме да бъдем част от вече установена рамка за образование и превенция на отпадането, за да подхранваме образователната дейност и да направим Училището място за процъфтяване за всички.

Специфичните цели на проекта EOS са :

 • Поставяне под въпрос съществуващите действия и иновации в и извън училище в областта на преждевременното напускане на училище, особено след локдаун.
 • Разработване на нови стратегии, насърчаващи работата в мрежа (училища, местни власти, семейства, асоциации) за създаване на училищна общност.
 • Обединявяне опита на партньорите за постигане на иновативни решения в следствие на тяхното допълване и съвместно прилагане.
 • Подкрепа на работата на учителите и образователния персонал чрез създаване на хибридни курсове за обучение с цел подпомагане на промените в професионалните практики и постигане на по-добра подготовка при подкрепата на потенциално застрашените ученици.
 • Насърчаване на гражданската ангажираност на младите хора и осмисляне дейността на училището.
 • Работа в партньорство с родителите за предотвратяване на феномена на отпадане.

Следователно, проектът EOS има за цел да предложи нови идеи и перспективи, но и конкретни инструменти за постигането им. Всъщност, чрез практики на преподаване, чрез сътрудничество между колеги – на фона на съпричастност по-специално – чрез образователен мониторинг, чрез работещи в мрежа професионалисти, чрез взаимно обучение, след много трудния период който обществата преживяват, да се изгради отново положителна обща концепция за ролята на училището и неговата необходимост в развитието на всеки един от неговите членове.

 • На ниво ученици основната цел е да породи у тях удоволствието от ученето, желанието да дойдат и да се привържат към училището чрез ангажиращи педагогически дейности, които ще се фокусират върху образованието, съпричастност и сътрудничество между връстниците.
 • На ниво родители основната цел е да се установи солидна връзка, взаимно уважение, трайна връзка на взаимно доверие – съпътствана от съпричастност – достатъчно силна, за да се установи истинско съвместно обучение.
 • На ниво учители основната цел е да се въздейства върху техния професионализъм, като им се предложат обучение и инструменти, които ще им позволят да разнообразят своите практики, за да отговорят – чрез съпричастност – на потребностите на учениците
 • На ниво образователен персонал (мениджмънт, училищен живот, надзор, инспекция), основната цел е да се улесни разгръщането и артикулирането на мрежи, които ще позволят наблюдение, превенция и/или решаване на проблемите с отсъствията и отпадането чрез съвместни и съгласувани действия.
 • На ниво общности и асоциации основната цел е да се насърчи сътрудничеството с образователната общност и да се създадат повече възможности за действие в областта на активното гражданство и срещу отпадането.

И накрая, европейското партньорство EOS има за цел да повиши осведомеността за образователните системи на партньорите, да разбере по-добре техните специфики и предизвикателства, за да изгради споделена визия за училището на европейско ниво.

 

Дейности:

Проектът EOS е изграден върху взаимното допълване на действия на взаимосвързани нива като класът, училището, града. Подходът ще бъде един и същ за всички и ще бъде описан в работен календар, публикуван в работната група на EOS в платформата Etwinning: разработване на програмата, която ще се следва по време на седмицата на обучение, за да се улесни споделянето на интелектуалните продукти, както и разпространението до възможно най-широка аудитория. За да може всеки партньор да експериментира, адаптира и разпространява интелектуалните продукти (свои, но и на своите колеги), пилотни класове в лабораторни училища от 6-те държави бяха избрани по време на изготвянето на кандидатурата. Приложихме критерии, отговарящи на спецификата на териториите, които са най-застрашени от феномена на отпадане.

Тези училища ще бъдат водещи в проекта EOS, тъй като ангажират своите учители, възпитатели и училищни ръководители и ще формират работните екипи на EOS с участващи организации, които ще направят възможна работата с ученици и служители.

Белгийските и френските партньори ще предложат дейности за обучение на учители, които да се прилагат в клас, ще разработят педагогики, основани на емпатия, сътрудничество и метапознание. Тези инструменти ще бъдат формализирани от работните екипи и след това предложени на партньорите по време на учебните мобилности в хибридни модули за обучение: присъствено и дистанционно.

Турция ще трябва да проектира дигитален инструментариум с цел да помогне на учителите да установят истинско съвместно обучение. Не винаги е лесно да се включат семействата в училищния проект и е необходимо конкретно да се помогне на учителите да включат родителите в обучението на децата си. Този дигитален инструментариум ще позволи да се обединят в един и същ формат научно-теоретичен принос за разбиране на предизвикателствата на това сътрудничество, но също така и конкретни действия за включване на родителите в образованието на тяхното дете и всички документи, необходими за създаването на twitclass.

Испанският партньор има опит в превенцията на отсъствията. Всъщност Испания е белязана от висок процент на отпадане през последните години. Ето защо, с помощта на протокола PISE, институциите работят в партньорство с родителите и общността, за да предотвратят отрано отсъствията. Задача на тези колеги ще се състои в запознаване на партньорите с тяхната практика, за да улеснят процедурите за наблюдение на образованието и да действат, за да предотвратят отпаднето от училище. Относно тази процедура, ще се ангажират предимно директорите, мрежовите координатори и образователните съветници, за да бъде този протокол адаптиран и внедрен във възможно най-голям мащаб.

За работа със семейства, за присъединяването им към проекта на училището, както и на техните деца, италианският асоциативен партньор е развил опит в работата с училища с приобщаващи, общи и граждански ценности. Целта, съдържаща се в неговата продукция, ще бъде създаването на мрежа от участници, които да предлагат конструктивни алтернативи на отпадналите или временно изключени от образователната система ученици. Общи потребности бяха идентифицирани от всички партньори и обучението, предлагано от Италия,

ще конкретизира пътищата в и извън училище, за да се ангажират младите хора към нов хоризонт.

И накрая, българският партньор ще работи върху оценката на различните извършени дейности, за да измери точно постигнатия ефект. Като такъв, той ще има една по-специфична мисия : тази да помогне за формализирането и координирането на инструментите за измерване въздействието на всеки продукт с оглед създаването на EOS етикет и спецификации, които ще позволят на училищата по-лесно да опознаят и приложат продуктите на проекта EOS.

 

Очакваните резултати и ефекти са на всяко от различните нива:

На ниво клас:

 • Изграждане на образование за съпричастност и редовно използване на педагогиката, базирана на сътрудничество между учениците, за да се създаде благоприятен климат в клас за учене, за да се „ангажират“ учениците в училище.
 • Повишено удоволствие на учениците от ученето, по-добро разбиране и отчитане на емоциите и развитие на умения за установяване на положителна комуникация между връстници и с възрастни.
 • Разгръщане и овладяване на съвместни образователни практики, за да накарат образователните специалисти да разсъждават върху идеята за етика на отношенията и ролята на всеки от тях в съвместното изграждане на положителен училищен климат.

 

На ниво учебно заведени :

 • Ангажимент за рефлексивна работа с цел създаване на ведър и спокоен училищен климат, благоприятен за учене, както и по-голямо чувство за принадлежност към училището.
 • Създаване на процедура за мониторинг на образованието, за да се мобилизират всички образователни и други заинтересовани страни относно контрола на показателите за ранно отпадане.
 • Предложения за конструктивни алтернативи на временното и окончателно изключване на ученици в страни, където това е ефективно.

На ниво на територията:

 • По-добро познаване на предизвикателствата на отношенията между училището и семейството, конкретното изграждане на училищната общност чрез време за споделяне и събития в училище.
 • Действия, които да направят училището по-ефективно в мисията си за обучение в активно гражданство и братство, чрез включване на всички заинтересовани страни.

В крайна сметка става въпрос да се предложи на всички ученици възможността да намерят своето място в обществото и да изградят колектив.

 

Очакваните резултати за всяка от целевите групи:

За учениците, пилотните класове и училища:

– повишена мотивация за учене и чувство за принадлежност към училищната общност

– по-добро образование в психо-социални умения, по-голямо владеене на управление на емоциите и развитие на граждански и морални ценности като съпричастност, солидарност и братство

– намаляване на актовете на морално или физическо насилие, независимо дали са извършени или претърпени

 

За преподавателския състав, в пилотни класове и училища:

– трайна еволюция на преподавателските практики, управлението на групи и комуникация с учениците

– по-голямо внимание, отделено на преподаването на психо-социални умения, граждански ценности и приобщаване на всички

– разработване на стратегии за работа в екип и в мрежа

 

За надзорния и административен персонал в пилотни училища:

– по-ефективна координация на училищните екипи и други участници в образователната общност

– повишено внимание, отделено на училищния климат и на ранните признаци, предвещаващи отпадане или символично скъсване на определени ученици с институцията

 

За родителите, в пилотни класове и учебни заведения:

– пълно признание на основната им роля на възпитател, на техните умения, чрез включването им в реализирането на проекта

– по-добро познаване и повече увереност в работата на образователните екипи и институцията

За други заинтересовани страни, в рамките на пилотните региони (ректорати, местни власти, институти за обучение, партньорски асоциации и др.):

– разработване на системни мрежови стратегии за създаване на системи в райони в неравностойно положение, които мобилизират заинтересованите страни и също така включват родители (във Франция, например, EOS обученията и инструменти ще се предлагат в образователни центрове)

– фокус върху факторите, благоприятстващи изграждането на училищен климат, благоприятен за ученето и благосъстоянието на всички