Проект „Ученически практики – 2“ обхваща периода 2021/22 год.

проект BG05M2ОP001-2.015-0001
„Ученически практики – 2“
Бенефициент – Министерство на образованието и науката

:

         Проектът е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Основна цел: Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Целеви групи по проекта : ученици от професионалната гимназия; учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение; наставници от организациите работодатели; представители на бизнеса и науката.

Повече информяция е налично на долупосочените линкове:

Ученически практики 2 (mon.bg)

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)

          ЗА ПРОЕКТА
          Инфорация