Проект „Равен достъп до училищно образование“ обхваща периода 2021 год.

проект BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Бенефициент – Министерство на образованието и науката

:

         ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)
Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Общата продължителност на учебните занятия е определена по проекта на 70 учебни часа, като учебните занятия се провеждат в удобно за учениците време, което е съобразено с тяхната натовареност.

          НАЧАЛО: 12.02.2021 г.                                              КРАЙ: 31.12.2023 г.
www.eufunds.bg