Проект „Образование за утрешния ден“

проект BG05M2ОP001-2.012-0001
Образование за утрешния ден
Клуб „Дигитален свят“

 

         През учебната 2019/2020 г. в ПГТ „Проф. д – р Асен Златаров“ стартира дейност по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Дейност 6. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
След проучване на желанието и нуждите на учениците от училището беше сформиран един клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения за основно ниво с ученици от IX д клас и ръководител на клуба г-жа Неделина Гайдарова – ръководител компютърно обслужване към гимназията. Основната цел за работа на клуба е да повиши уменията на учениците за работа с различна по вид информация и данни, чрез използване на ресурсите на световната мрежа, като в същото време се надграждат и разширяват практическите знания и умения на учениците за търсене, класифициране и обработване на информация. Част от работните теми на клуба включват още и как да се защити психическото и физическото здраве на участниците по време на работата в дигитална среда.
Общата продължителност на учебните занятия е определена по проекта на 70 учебни часа, като учебните занятия се провеждат в удобно за учениците време, което е съобразено с тяхната натовареност.
Часовете по проекта предстои да приключат в края на месец май. Всички ученици, които успешно са приключили обучението си ще получат сертификати.