Обучение на възрастни и валидиране на знания

Какво е валидиране?

Валидирането е процес, при който лица, които притежават знания и умения по дадена професия или част от нея, но нямат документ, който да докаже това, могат да получат такъв документ чрез валидиране.

Какви са възможните ползи за лицата?

    Запазвате работата си и вече притежавате нужния документ.
   Започвате работа или Ви преназначават, защото притежавате документа, който показва, че имате знания и умения по дадената професия.

Необходими условия, за да се включите в процедура по валидиране

    Възраст над 16 г. и завършено основно образование.

Анкета за участници във валидиране


Вътрешни правила за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Цени на услугите за валидиране