Документи и Адм. Услуги

Издаване на документи

Заявление за преместване

Заявление за приемане


Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити


Издаване на диплома за средно образование


Издаване на удостоверение за професионално обучение, свидетелство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност


Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи 


Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2020/2021г.) 


Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2020/2021г.)


Заявление_заповед_за-отпуск (2)


Заявление за отлагане на отпуск


Заявка за материали


Бланка – необходимост от подкрепа

Инструкции на ЕПЛР за работа с деца със СОП

Заявление от родител 15 дни отсъствия