Дневна форма

 

Съобщение_16436700099_4

График_16436700099_5

Приравнителни изпити

Съобщение за приравнителни изпити

График за консултации на учители по учебни предмети за II срок

График за контролни и класни работи II срок

График за провеждане втори час на клас

Седмично разписание на учебните часове


Програма I срок 2022/2023 година

График на контролни и класни работи през I срок на учебната 2022/2023 година

График за консултации на учителите по учебни предмети за I срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане втори час на класа – консултиране на родители и водене на училищната документация през I срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждането на първи час на класа 15.09.2022 г.

График  за ползването на учебните зали от паралелките за първи учебен срок  на учебната 2022/2023 г.

Паралелки  в  VIII клас през учебната  2022/2023 г.  в  ПГТ „ Проф. д-р  Асен Златаров “ – гр. Бургас


Съобщение за приравнителни изпити – дневна и самостоятелна форма 2022-2023

Съобщение за провеждане на поправителни изпити


Заявление от родител настойник за отсъствие до класния ръководител 3 дни

Заявление от родител настойник за отсъствие до класния ръководител 7 дни

Организация за провеждане на поправителни изпити – Заповед № РД 08-490 / 29.06.2021 г.

Присъствено обучение XII а 

График контролни работи и класна работа, I срок- 2021/2022 г.

График консултации, I срок- 2021/2022 г.