Дневна форма

Обучението в дневна форма се организира в паралелки.  Дневната форма на обучение е присъствена и се  провежда на две смени между 07:40 и 19:10 часа в учебните дни по разписание посочено в чл.22 от  Правилника за дейността на ПГТ . В дневната форма на обучение се включват и спортните дейности и часа на класа.  В ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ се организират и изънкласни дейности за занимания по интереси за учениците съгласно Наредбата за приобщаващото образование.  За присъствието и/или участието на непълнолетен ученик, обучаван в дневна форма, в извънкласни дейности, организирани от ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, във времето извън посоченото в ал.1, се попълва Декларация за информирано съгласие от родителя/настойника на ученика.

Съобщение за приравнителни изпити

Протокол комисия прием на  ученици 

График- II час на класа

График консултации- 2 срок

График контролни-класни – 2 срок

Седмично разписание на учебните часове II срок 

График приравнителни изпити сесия март-април

Протокол комисия прием на ученици

График за провеждане на допълнително обучение

График консултации- II срок

График- II час на класа

Приравнителни изпити

Приравнителни изпити – сесия октомври-ноември 23-24 уч. година

Протокол прием на ученици 29.11.23

Протокол прием на ученици

Обява – свободни места за ученици

График на контрoлни и класни работи-вх.ниво 2023 през първи срок за учебната 2023/2024 година

Приравнителни изпити

Съобщение за приравнителни изпити

График за консултации на учители по учебни предмети за II срок

График за контролни и класни работи II срок

График за провеждане втори час на клас

Седмично разписание на учебните часове

 

 

 

Паралелки  в  VIII клас през учебната  2022/2023 г.  в  ПГТ „ Проф. д-р  Асен Златаров “ – гр. Бургас


 


Заявление от родител настойник за отсъствие до класния ръководител 3 дни

Заявление от родител настойник за отсъствие до класния ръководител 7 дни

Организация за провеждане на поправителни изпити – Заповед № РД 08-490 / 29.06.2021 г.