Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме