Библиотека

Библиотеката на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ е активен фактор в учебно-възпитателния процес. Намира се на първи етаж в сградата. Има библиотечно гише с компютърно работно място за библиотекаря и специализиран библиотечен софтуер.  За посетителите са обособени две компютърни работни места, с три мултифункционални устройства, както и малка зона за четене. Библиотечният фонд наброява повече от 10200 тома и се състои от справочна сбирка, художествена и отраслова литература, свързана с професионалния профил на гимназията, както и учебници и помагала, залегнали в учебните програми по ДОС. Част от библиотечния фонд е на чужди езици, изучавани в гимназията – английки, немски, френски, испански и руски.

Учениците и учителите използват библиотеката за различни цели. Възприемат я като свободна и безопасна среда, където могат да работят по най-различни задачи самостоятелно или в група, използват я като пространство за:

– подготовка на традиционни домашни и уроци;

– работа в клубовете по интереси

– търсене и използване на информация

– разработка на доклади, презентации и др.

– работа по проект или задача за решаване на проблем

– подпомагане повишаването на квалификацията

Училищната библиотека е информационен център, който дава достъп до дигитализираните ресурси на всички библиотеки в света, и културен и развлекателен център, който се фокусира върху различни форми на работа с читателите и неделима част от живота на училището.