Самостоятелна форма на обучение

  Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна или вечерна форма.
В самостоятелна форма може да се обучават:
ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2; от Наредба за училищното и предучилищното образование.
ученици с изявени дарби;
лица, навършили 16 години.


График за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки за Самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 година


График за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки за XII клас

Уважамеи Ученици,

Графика за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки за XII клас можете да изтеглите от прикаченият по-долу файл.

Изтеглете файла


График за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки за самостоятелна форма на обучение – м. февруари 2021/2022г

Процедура за обучение в самостоятелна форма 

Заявление за обучение

Заявление за явяване на изпити

График контролни работи и класна работа,I срок- 2021/2022г.