График

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Вид дейностСрок

(посочените периоди касаят само работни дни)

1Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас.01 – 16 февруари 2024 г.
2Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 – 21 май 2024 г.
3Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите.21 – 31 май 2024 г.
4Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 17 юни 2024 г.
5Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

·         Български език и литература

·         Математика

·         Чужд език (по желание на ученика)

 

19 юни 2024 г., 09:00 часа

21 юни 2024 г., 09:00 часа

20 юни 2024 г., 09:00 часа

6Провеждане на изпитите за проверка на способностите:

·         Изобразително изкуство

·         Музика

·         Музика и физическо възпитание и спорт

·         Физическо възпитание и спорт

24 юни 2024 г.
25 юни 2024 г.
25 – 26 юни 2024 г.
26 – 27 юни 2024 г.
7Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 02 юли 2024 г.
8Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.до 04 юли 2024 г.
9Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.08  – 10 юли 2024 г.
10Обявяване на първи етап на класиране.до 12 юли 2024 г.
11Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 15 – 17 юли 2024 г.
12Обявяване на резултатите от втори етап на класиране.до 19 юли 2024 г.
13Записване на класираните ученици на втори етап на класиране.22 – 24 юли 2024 г.
14Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.25 юли 2024 г.
15Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране.26 и 27 юли 2023 г.
16Обявяване на резултатите от трети етап на класиране.до 30 юли 2024 г.
17Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.31 юли и 01 август 2024 г.
18Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране. до 02 август 2024 г.
19Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране05 и 06 август 2024 г.
20Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 07 август 2024 г.
21Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране08 – 09 август 2024 г.
22Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 12 август 2024 г.
23Попълване на свободните места след четвъртия етапопределя се от директора след 12 август 2024 г., но не по-късно от 11 септември 2024 г.
24Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУОдо 14.09.2024 г. вкл.

 

Прием на ученици над утвърдения държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 г. по чл. 60 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане на близнаци в паралелка, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас) се подават до директора на приемащото училище.

Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане над утвърдения държавен план-прием на ученици с двама починали родители) се подават до началника на РУО – Бургас. Към заявлението се прилагат копия от смъртните актове на родителите и копие от свидетелството за основно образование.

Във връзка с т. I.7.2. от Приложение № 2 към Заповед № РД 09-806/10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката, началникът на РУО определя със заповед приема на учениците по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г., в съответствие със заявеното от тях желание и изпраща копие от заповедта на директора на съответното училище за изпълнение.

Заявление близнаци образец 

Заявление ученици с двама починали родители образец