График

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 – 2023 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование


 

Вид дейностСрок
1Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас.01 – 17 февруари 2023 г.
2Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 – 21 май 2023 г.
3Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите.22 – 30 май 2023 г.
4Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 09 юни 2023 г.
5Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)
13 юни 2023 г., 09:00 часа
16 юни 2023 г. , 09:00 часа
14 юни 2023 г. , 09:00 часа
6Провеждане на изпитите за проверка на способностите:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Музика и физическо възпитание и спорт
  • Физическо възпитание и спорт
20 юни 2023 г.
21 юни 2023 г.
21 – 22 юни 2023 г.
22 – 23 юни 2023 г.
7Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 28 юни 2023 г.
8Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.до 04 юли 2023 г.
9Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.05  – 07 юли 2023 г.
10Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.до 12 юли 2023 г.
11Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13 – 17 юли 2023 г. 
12Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.до 19 юли 2023 г.
13Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.20- 24 юли 2023 г.
14Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.25 юли 2023 г.
15Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.26 – 27 юли 2023 г.
16Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.до 31 юли 2023 г.
17Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.01 – 02 август 2023 г.
18Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 04 август 2023 г.
19Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.определя се от директора на училището до 11.09.2023 г.
20Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.до 14.09.2023 г. вкл.

Прием на ученици над утвърдения държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г. по чл. 60 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане на близнаци в паралелка, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас) се подават до директора на приемащото училище.

Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане над утвърдения държавен план-прием на ученици с двама починали родители) се подават до началника на РУО – Бургас. Към заявлението се прилагат копия от смъртните актове на родителите и копие от свидетелството за основно образование.

 

Във връзка с т. I.7.2. от Приложение № 2 към Заповед № РД 09-2744/ 31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката, началникът на РУО определя със заповед приема на учениците по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г., в съответствие със заявеното от тях желание и изпраща копие от заповедта на директора на съответното училище за изпълнение.

zayavlenie_bliznaci_obrazec

zayavlenie_uchenici_s_dvama_pochinali_roditeli_obrazec