За новата учебна година в ПГТ проф.др "Асен Златаров" - Бургас ще се приемат ученици:

След завършен VII клас

в специалности
   Организация на обслужването в хотелиерството
   Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение
   Кетъринг
   Организация на туризма и свободното време
   Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
   Производство на кулинарни изделия и напитки

         След успешно завършен XII клас, положен държавен зрелостен изпит и държавни изпити по теория и практика на специалността всички ученици придобиват средно образование и трета и степен на професионална квалификация. Завършилите по професия Готвач придобиват втора степен на професионална квалификация.

Самостоятелна форма на обучение

         Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план. Изпитите се провеждат в съответствие с Наредба № 3 на МОМН за системата на оценяване.

   Самостоятелна форма изтегли
   Молба изтегли
   Конспекти - общообразователни дисциплини изтегли
   Конспекти - професионални дисциплини изтегли