e-mail :

- . 056/544141
. - . 056/544711
- ./ 056/545903
- 056/800768

: . 8000,. 53
mail: pgt_kancelar@abv.bg